ПЕДИЈАТРИСКА
ПРВА ПОМОШ

Видео поуки кои ќе ви помогнат да се грижите за децата во случај на медицински проблеми

Дознајте нешто повеќе за најважните теми поврзани со педијатриска прва помош и CPR

Корисна алатка за континуирано учење на предучилишните, просветните работници, и родителите

Два типа на серијали: краток (осум епизоди со времетраење до една минута) и долг (дванаесет епизоди)

ПОСЛЕ ОВАА ОБУКА ЌЕ МОЖЕТЕ ДА:

L

Го примените правилото на 4П во идни ситуации

L

Препознаете болно или повредено дете

L

Пружите основна помош при медицински проблеми

L

Знаете кога да повикате брза помош

L

Спроведете CPR (срцево и белодробно оживување)

L

Што да правите кога едно дете се задушува

КРАТОК СЕРИЈАЛ

ПОДОЛГ СЕРИЈАЛ

ПРОЕКТОТ ПЕДИЈАТРИСКА ПРВА ПОМОШ

Педијатриска Прва Помош е проект на ЛинкАкрос кој започна во 2015 година. Преку него обучени беа 200 учители и негувателки од 4 различни градинки во Скопје. Со поддршката на Швајцарската амбасада, во 2016 година проектот вклучи обука на дополнителни 500 вработени во градинките и родители, од 5 града во Република Македонија; и снимање на овој видео серијал.

градови

учесници

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ